Regulamin konkursu „Zwierzakowe psoty”

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest właściciel marki Animasto – Cavoc Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 30 (02-678 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0001005308, posiadająca NIP: 9512556047 oraz nr REGON: 523815935, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Niniejszy Regulamin, w dalszej części zwany „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w konkursie pod nazwą: „Zwierzakowe Psoty” (zwanego dalej „Konkursem”).

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, w której wynik zależy od przypadku ani żadną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 471).

4. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora w Internecie za pośrednictwem profilu na  portalu społecznościowym Instagram – @animasto_com

5. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 26.01.2024 r. do 04.02.2024 r. Termin ten nie obejmuje wydania nagród.

6. Przystąpienie do Konkursu, określone w §3 Regulaminu, jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z postanowieniami niniejszego Regulaminu i ich akceptacją.

7. Organizator jest podmiotem odpowiedzialnym za wydanie Nagród przewidzianych
w Konkursie.

8. Konkurs jest realizowany przy wykorzystaniu portalu społecznościowego Instagram, z tym zastrzeżeniem, że w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Instagram, czy też z nim związany.

§2

Uczestnicy Konkursu

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, uczestnikami Konkursu (dalej odpowiednio „Uczestnik” lub „Uczestnicy”) mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie spełniające następujące kryteria:

a. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;

b. działające w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;

c. posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zaangażowane w organizację i przeprowadzenie Konkursu, pracownicy Organizatora i najbliżsi członkowie ich rodzin. Przez najbliższych członków rodziny rozumie się: wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonków, rodziców i dzieci małżonków oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

§3

Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Zadaniem Uczestnika biorącego udział w Konkursie jest:

a. napisanie komentarza pod postem konkursowym z odpowiedzią na pytanie: “Co najśmieszniejszego zrobił Twój pies/kot? Czym ostatnio doprowadził Cię do łez?”,

b. udostępnienie postu konkursowego w relacji MyStory uczestnika na 24 godziny z oznaczeniem profilu @animasto_com. Osoba biorąca udział w konkursie musi mieć profil publiczny na czas trwania konkursu,

c. aktywność uczestnika na profilu organizatora.

2. Spośród zamieszczonych komentarzy zostanie wybranych osiem autorów najciekawszych opowiadań, którzy otrzymają od Organizatora Nagrodę określoną szczegółowo w § 5 ust. 1 Regulaminu.

3. Spełnienie warunków postu konkursowego na profilu @animasto_com jest równoznaczne ze zgłoszeniem udziału w Konkursie. Każda osoba, która tego dokona, ma szansę otrzymać nagrodę. Nie jest wymagane dodatkowe zgłoszenie się do wzięcia udziału w Konkursie.

4. Zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym, realizującego warunki Konkursu oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przeniesienie praw autorskich dla Organizatora Konkursu bez dodatkowego wynagrodzenia i zgodę na wykorzystywania tego komentarza na wszelkich polach eksploatacji zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu.

5. Komentarz, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinien być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika i nie może naruszać praw osób trzecich, w tym szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

6. Uczestnik oświadcza, że:

a. komentarz nie narusza w żaden sposób prawa ani jakichkolwiek dóbr osobistych osób trzecich oraz autorskich praw majątkowych,

b. nie przeniósł majątkowych praw autorskich komentarza na osobę trzecią ani nie udzielił żadnej licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z komentarza,

c. posiada wyłączne prawo do udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie
z opracowań komentarza,

d. ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora z tytułu niezgodności z prawdą ww. oświadczeń,

e. zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw w zakresie komentarza, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

7. Osoba, która dokonała zgłoszenia zgodnie z Regulaminem i spełnia warunki określone w Regulaminie staje się Uczestnikiem Konkursu.

8. Uczestnik może dokonać wielokrotnego zgłoszenia do Konkursu poprzez dodawanie nieograniczonej liczby komentarzy.

§4

Zasady wyłaniania laureatów Konkursu

1. Spośród wszystkich prawidłowo złożonych zgłoszeń powołane przez Organizatora Jury wybierze: cztery najciekawsze komentarze właścicieli psów oraz cztery najciekawsze komentarze właścicieli kotów.

2. Jury dokonuje wyboru Laureatów według własnego uznania, kierując się następującymi kryteriami: unikalność, oryginalność lub ciekawy charakter komentarza.

3. Laureaci otrzymają Nagrodę rzeczową szczegółowo wskazaną w § 5 ust. 1 Regulaminu. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi dnia 05.02.2024 r.

4. Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę niezależnie od liczby złożonych zgłoszeń.

5. Wyniki Konkursu będą opublikowane na profilu Instagram @animasto_com w komentarzu pod postem konkursowym, w formie imienia i nazwiska Laureata lub jego nazwy użytkownika, na co Uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu. Do dnia 09.02.2023 r. po ogłoszeniu wyników Konkursu, Organizator skontaktuje się z Laureatami Konkursu za pomocą wiadomości prywatnej na Instagram w celu ustalenia sposobu przekazania nagrody.

§5

Nagrody

1. W konkursie zostanie wyłonionych ośmiu laureatów. Laureaci otrzymają następujące nagrody:

    1. Każdy z czterech laureatów otrzyma – 3 opakowania suplementów diety dla psa Animasto Complex 125g o wartości 135 złotych wraz z podatkiem od towarów i usług.
    2. Każdy z czterech laureatów otrzyma – 3 opakowania suplementów diety dla kota Animasto Complex 125g o wartości 135 złotych wraz z podatkiem od towarów i usług.

2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę lub nagrody innego rodzaju.

3. Laureatom Konkursu Organizator będzie przyznawać dodatkowo nagrody pieniężne, stanowiące 11,12% wartości brutto przysługujących im Nagród, przeznaczone na zapłatę należnego podatku dochodowego, pod warunkiem jednak złożenia przez Laureata oświadczenia o takim przeznaczeniu nagrody pieniężnej oraz wpłacenia jej Organizatorowi przy odbiorze Nagrody lub wyrażenia przez Laureata zgody na jej potrącenie na cele pobrania podatku dochodowego przez Organizatora jako płatnika.

4. Prawo do Nagrody nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.

§6

Wydawanie Nagród

1. Organizator zobowiązuje się do przekazania Nagrody Laureatowi Konkursu w terminie siedmiu dni, licząc od dnia otrzymania pełnych danych do wysyłki.

2. W celu przekazania Nagrody, Laureat zostanie wezwany przez Organizatora do podania swojego imienia i nazwiska, telefonu kontaktowego, adresu korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania) oraz złożenia oświadczenia na cele podatkowe.

3. W przypadku nieprzesłania w wiadomości e-mail lub prywatnej wiadomości na portalu Instagram wszystkich wymaganych niniejszym Regulaminem danych, o których mowa w § 6 ust. 2, lub przesłania ich po wyznaczonym przez Organizatora terminie, stosownie do § 6 ust. 1, Uczestnik traci prawo do Nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.

4. Adres odbiorcy zostanie wykorzystany jedynie w celu przekazania Nagrody oraz realizacji obowiązku podatkowego.

§7

Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia Konkursu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wydania Nagród Laureatom oraz rozpatrywania reklamacji. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celach określonych w zdaniu poprzednim.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator Konkursu. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia (np. firmie, która dostarczy nagrody do Laureatów). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, a w przypadku Laureatów – do czasu dopełnienia obowiązków podatkowych.

4. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie, w tym w szczególności uniemożliwia odebranie Nagrody oraz uzyskanie odpowiedzi na złożoną reklamację.

6. Dane Uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w Regulaminie.

7. Poprzez przystąpienie do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie jego danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika na profilu @animasto_com przy publikacji wyników Konkursu i oświadcza, że nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń z tego tytułu.

8. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne, które mają na celu zabezpieczenie powierzonych danych osobowych w sposób należyty, odpowiedni do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

§8

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu należy składać wraz z uzasadnieniem drogą e-mailową na adres: sklep@animasto.com W tytule wiadomości należy napisać: „Konkurs Animasto – Instagram”. Dopuszczalne jest również zgłaszanie reklamacji inną drogą.

2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

3. Osoby, które złożyły reklamację, stosownie do obowiązującego Regulaminu, zostaną powiadomione przez Organizatora o sposobie ich rozpatrzenia wiadomością zwrotną e-mailem lub listownie najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

§9

Prawa autorskie

1. Z chwilą wydania Nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do komentarza, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, a także zamieszczonych w nim zdjęć (zwanego dalej również „Utworem”) na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

b. zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, c. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą,
c. użyczenie oryginału albo egzemplarzy,

d. rozpowszechnianie Utworu w sposób inny niż określony w pkt c) – publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych,

e. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości  nadań i wielkości nakładów,

f. wykorzystanie w utworach multimedialnych,

g. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

h. wykorzystanie Utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy,

i. wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej.

2. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Utworu, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Utworu na powyższych polach eksploatacji, w tym do dokonywania modyfikacji Utworu, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji.

3. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w odniesieniu do Utworu.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Tekst Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie:
https://animasto.com/regulamin-konkursu-zwierzakowe_psoty/

2. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu może spowodować wykluczenie Uczestnika z Konkursu, z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo autorskie oraz ustawy o ochronie danych osobowych.