REGULAMIN GŁOSOWANIA NA INSTAGRAMIE

W CELU WYŁONIENIA SCHRONISKA/ FUNDACJI/ STOWARZYSZENIA DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ZWIERZĄT, W RAMACH

AKCJI „ANIMASTO SUPLEMENTUJE BEZDOMNE ZWIERZAKI”

§1

ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA GŁOSOWANIA

1. Głosowanie na Instagramie (zwane dalej Głosowaniem) przeprowadzane jest na podstawie

niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem).

2. Organizatorem Głosowania jest CAVOC SP. Z O.O. z siedzibą pod adresem: UL. FOSA 30, 02-678 WARSZAWA, numer KRS: 0001005308, NIP: 9512556047, zwany dalej „Organizatorem”.

3. Głosującym może być: każda osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada zarejestrowane konto na Instagramie w trakcie trwania Głosowania, stanowiące tzw. oficjalny profil danej osoby.

4. Miejscem jest każde schronisko, fundacja lub stowarzyszenie działające na rzecz bezdomnych psów i kotów, którego siedziba mieści się na terenie województwa wielkopolskiego.

5. Regulamin Głosowania dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej

www.animasto.com.

§2

WARUNKI I PRZEBIEG GŁOSOWANIA

1. Czas trwania Głosowania: od 13.03.2024 do 19.03.2024 r. włącznie.

2. Ogłoszenie wyników Głosowania w ciągu tygodnia od zakończenia Głosowania.

3. Celem Głosowania jest wyłonienie Miejsca działającej na rzecz bezdomnych zwierząt (psów i kotów) na terenie województwa wielkopolskiego. Wyłonione miejsce otrzyma w ramach darowizny pakiet suplementów Animasto COMPLEX 125 g. Ilość suplementu zostanie dostosowana do potrzeb Miejsca (ilości psów i kotów), jednak nie więcej niż 400 puszek suplementu dla kota i 700 puszek suplementu dla psa.

Głosowanie prowadzone będzie na oficjalnym profilu Organizatora pod postem dotyczącym akcji „ANIMASTO SUPLEMENTUJE BEZDOMNE ZWIERZAKI”.

4. Głosowanie odbywa się poprzez napisanie komentarza z nazwą/oznaczeniem schroniska, stowarzyszenia lub fundacji, którą osoba głosująca zgłasza do akcji. W akcji biorą udział jedynie Miejsca, których siedziba mieści się na terenie województwa wielkopolskiego.

5. Organizator sumuje wszystkie komentarze oddane na dane Miejsce. Wygrywa Miejsce, które zdobędzie najwięcej komentarzy.

6. Organizator dopuszcza możliwość dodawania więcej niż jednego komentarza.

7. Wzięcie udziału w Głosowaniu jest uważane za równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Po zakończeniu Głosowania Organizator powoła dwuosobową Komisję , której zadaniem będzie zsumowanie liczby Głosów oddanych przez Uczestników oraz kontakt z wygranym Miejscem.

9. Warunkiem przyznania darowizny jest zgoda wygranego Miejsca na przyjazd zespołu Animasto i filmowanie przekazania nagrody, miejsca przebywania psów oraz krótkiej rozmowy z przedstawicielem Miejsca.

10. W przypadku gdy wygrane Miejsce nie wyrazi zgody na czynności zawarte w pkt. 9, nagroda jest przekazywana do kolejnego Miejsca pod względem ilości zebranych głosów w Głosowaniu.

§3

KLAUZULA INFORMACYJNA

Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w zakresie i w celach niezbędnych do przeprowadzenia akcji, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami. Poprzez przystąpienie do akcji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celach określonych w zdaniu poprzednim.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Organizator akcji. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

3. Każdy Uczestnik akcji ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w tym prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Dane Uczestników akcji będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w Regulaminie.

Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu akcji należy składać wraz z uzasadnieniem drogą e-mailową na adres: sklep@animasto.com W tytule wiadomości należy napisać: „Akcja Animasto – Instagram”. Dopuszczalne jest również zgłaszanie reklamacji inną drogą.

2. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

3. Osoby, które złożyły reklamację, stosownie do obowiązującego Regulaminu, zostaną powiadomione przez Organizatora o sposobie ich rozpatrzenia wiadomością zwrotną e-mailem lub listownie najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

Postanowienia końcowe

1. Tekst Regulaminu dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie: https://animasto.com/regulamin-glosowania-na-ig/

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo autorskie oraz ustawy o ochronie danych osobowych.